Před odesláním reklamovaného zboží nás prosím kontaktujte

na telefonu +420 603 525 454

e-mailem obchod@domapro.cz

a dohodneme nejvhodnější formu řešení reklamace.

 

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Kupujícím a Prodávajícím, kterým je DomaPro s.r.o. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik převzetí zboží od dopravce nebo převzetí zboží od Prodávajícího.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží daňový doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství…)

II. Délka záruky

Zákonná záruční lhůta je obecně 24 měsíců pro spotřebitele. V zásilce vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet dnem (datem) převzetí zboží Kupujícím. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží na www.varenihrou.cz.

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty nemůže být požadováno vrácení peněz, ale pouze oprava, případně výměna reklamovaného zboží.

III. Záruční podmínky

Místem pro uplatnění reklamace je DomaPro s.r.o., Třebízského 4420, 430 03 Chomutov. Doporučujeme Kupujícímu vadné zboží na reklamaci vždy zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího nebo jej osobně doručit. Neposílejte prosím reklamované zboží na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), přiložte kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, popřípadě vyplněný reklamační list a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného příslušenství, nesprávných nástrojů, užitím nesprávných pracovních postupů apod. Prodávající neručí za případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, mechanickým poškozením, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

IV. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

  • jde-li o vadu nepodstatnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

  • jde-li o vadu podstatnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady nepodstatné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

  • jde-li o jiné vady podstatné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Prodávající bude neprodleně informovat Kupujícího o převzetí zboží zaslaného k reklamaci a do tří dnů zašle Kupujícímu informaci, jak bude reklamace vyřešena. Odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s Prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Reklamační list ke stažení

DomaPro s.r.o.

Třebízského 4420

430 03 Chomutov